กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ทัดเที่ยง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักดิ์
ครู คศ.3

นางสุรีรัตน์ ศรีบุตรา
ครู คศ.3

นายเด่น ฆ้องชัย
ครู คศ.3

นายพลากร ทารักษ์
ครูผู้ช่วย

ครูท
ครูอัตราจ้าง