คณะผู้บริหาร

นายแปลก เพ็งยอด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา