กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครู คศ.1

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นายปฐมพงศ์ พันธุ์สด
ครูอัตราจ้าง