กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
ครู คศ.3

นายชุมพล จุลพันธ์
ครู คศ.2

นายศราวุธ ตั้งใจ
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครูผู้ช่วย