กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชรพงษ์ ม่วงไหมทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครู คศ.1