กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
ครู คศ.3

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นายปฐมพงศ์ พันธุ์สด
ครูอัตราจ้าง