กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวพิศมัย คชเขื่อน
ครู คศ.3

นางคนึงนิจ สีโสภา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นายศราวุธ ตั้งใจ
ครูอัตราจ้าง