กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนิมน สร้อยเปีย
ครู คศ.1