กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบุญสม ใจขันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอรุณวัฒน์ อินทร์แนม
ครูผู้ช่วย

นายนิมน สร้อยเปีย
ครูผู้ช่วย