กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางบัวลอย คิรินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ชมภูน้อย
ครู คศ.3