กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวคนึงสุข สว่างเพียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธีรารัตน์ จุลพันธ์
ครู คศ.2

นางสาวขวัญใจ ทองทวี
ครู คศ.2

นางสาวผกาภรณ์ ถิ่นวงษ์แพง
ครู คศ.1

นางสาวสมปอง จันทขัน
ครู คศ.1