กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ อ้นชนะ
ครู คศ.3

นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ
พนักงานราชการ