กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณทิรา กันมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ อ้นชนะ
ครู คศ.3

นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา โพธิ์หวี
ครู คศ.3

นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ
พนักงานราชการ