กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเดชฤทธิ์ ปาระรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑารัตน์ อ้นชนะ
ครู คศ.3

นางสาวจตุพร เที่ยงอยู่
ครู คศ.2

นางสาวกฤตยา บริบูรณ์
ครู คศ.1

นางสาวนัฐวรรณ ธรรมโชติ
พนักงานราชการ

นายณัฐกิตติ์ เที่ยงอยู่
ครูอัตราจ้าง

นายปฐมพงศ์ พันธ์สด
ครูอัตราจ้าง