กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเปรียววลี ชมประเสริฐ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางส้มลิ้ม ศรีทิม
ครู คศ.3

นางราตรี บุญมี
ครู คศ.3

นายศราวุธ บุญสุข
ครู คศ.1