กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางส้มลิ้ม ศรีทิม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเปรียววลี ชมประเสริฐ
ครู คศ.2

นางราตรี บุญมี
ครู คศ.3

นางสาวพรทิพย์ อ่อนชูศรี
ครู คศ.1

นายศราวุธ บุญสุข
ครูผู้ช่วย