กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฎฐณิชา ปฐมพุทธิธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรประภา ง่วนทอง
ครูผู้ช่วย

นายปฐมพร ดำงาม
ครูผู้ช่วย