กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฎฐณิชา ปฐมพุทธิธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศิรประภา ง่วนทอง
ครูผู้ช่วย

นายปฐมพร ดำงาม
ครูผู้ช่วย