กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรุณี บุญแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ดร.ทัศนีย์ มงคลรัตน์
ครู คศ.2

นางนิตยา เอี่ยมแดง
ครู คศ.1