ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกการจัดสอนแทนของข้าราชการครู Word Document ขนาดไฟล์ 176.46 KB 25103
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 255.34 KB 25105
รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 เทอม 2 ปี 2563 (ข้อมูลวันที่ 8 มี.ค. 2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.8 KB 77468
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Word Document ขนาดไฟล์ 291.5 KB 82726
แบบฟอร์มกรอกสรุปคุณลักษณะเมื่อประเมินรายบุคคลแล้ว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.49 KB 80662
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 323.5 KB 80720
4.ปกเอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 30.75 KB 80662
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.84 MB 80667
3.กิจกรรมการอ่านคิดวิเคาระห์ฯ-ม.ปลาย Word Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 80720
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.84 KB 80714
2.กิจกรรมการคิดวิเคราะห์ฯ-ม.ต้น Word Document ขนาดไฟล์ 174 KB 80799
1.เอกสารการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 72.38 KB 80675
6.สรุปแบบประเมินอ่านคิดฯใส่เล่มสรุป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.73 KB 80658
6.ม.ปลาย-แบบสรุปผลการประเมินการอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 27.61 KB 80662
5.ม.ต้น-แบบสรุปอ่าน-คิดวิเคราะห์-และเขียน Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 80662
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 80662
คู่มือประเมินสมรรถนะ ม.3 80661
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 80665
บันทึกรายงานการนำนักเรียนไปทำกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.12 KB 80666
บันทึกข้อความต่างๆ งานวัดผล Word Document ขนาดไฟล์ 42.54 KB 80667
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 45.43 KB 80663
โครงการสอนรายวิชา(ครู) Word Document ขนาดไฟล์ 23.13 KB 80664
แบบหน้าปก ปพ.6 Word Document ขนาดไฟล์ 20.42 KB 80664
แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 24.08 KB 80664
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.83 KB 80669
แบบประเมินเรียนซ้ำ Word Document ขนาดไฟล์ 44.5 KB 80665
แบบขออนุมัติผลการเรียน ร Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 80661
แบบขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 80664
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.43 KB 266366
แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 266348
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 266350
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 266419
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 266434
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 266475
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 268496
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 266553
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 266568