ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  ณ วันที่ 10 มิถุนายุน  พ.ศ.2561
 
         ชั้น                                        ชาย                   หญิง                 รวม
 
มัธยมศึกษาปีที่ 1                            54                       64                   118
 
มัธยมศึกษาปีที่ 2                            56                       66                   122
 
มัธยมศึกษาปีที่ 3                            64                       67                   131
 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น           174                    197                  371
 
มัธยมศึกษาปีที่  4                           49                       59                   108
 
มัธยมศึกษาปีที่  5                           36                       38                    74
 
มัธยมศึกษาปีที่  6                           29                       40                    69
 
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย       114                    137                  251
 
                   รวม                        288                    334                 622