ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  ณ วันที่ 10 มิถุนายุน  พ.ศ.2561

ชั้น     ชาย   หญิง       รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 54 64 118
มัธยมศึกษาปีที่ 2  56 66 122
มัธยมศึกษาปีที่ 3 64 67 131
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 174    197 371
มัธยมศึกษาปีที่  4 49 59 108
มัธยมศึกษาปีที่  5  36 38 74
มัธยมศึกษาปีที่  6    29 40   69
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 114  137 251
                   รวม                                              288               334        622