ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2564
 
ชั้น  
ชาย
หญิง    
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
46
55
101
มัธยมศึกษาปีที่ 2
61
67
128
มัธยมศึกษาปีที่ 3
43
63
106
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
150
185
335
มัธยมศึกษาปีที่  4
27
46
73
มัธยมศึกษาปีที่  5
24
38
62
   มัธยมศึกษาปีที่  6  
35
52
87
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
86
136
222
                                           รวม                236      321      557