ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2502  โดยมีนายมานพ  สุขกมล  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้น  โดยเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เพียงชั้นเดียวเท่านั้น  เมื่อวันที่           17  พฤษภาคม  2503  โดยใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านสามง่าม   เพราะยังไม่มีอาคารเรียนในขณะนั้น  เนื่องจากโรงเรียนบ้านสามง่ามยังอยู่คนละฝั่งกันตลาด  ซึ่งมีแม่น้ำยมขวางกั้น  นักเรียนจากตลาดจะต้องข้ามฟากโดยเรือจ้างเพื่อไปเรียน  ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย  อีกประมาณครึ่งเดือน  ได้มีคำสั่งจากอำเภอ  ให้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนสามง่าม(โรงเรียนประชาบาล)  ในระยะนี้ทางอำเภอและโรงเรียนพร้อมคณะกรรมการได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนโดยใช้เงินที่ราษฎรชาวอำเภอสามง่ามร่วมบริจาค เป็นเงินจำนวน  70,000  บาท  สร้างได้เพียง 3 ห้องเรียน เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ  ซึ่งสถานที่ก่อสร้างติดกับโรงเรียนวัดสามง่าม(วันครู) ในปัจจุบัน  เมื่อเดือนมกราคม  2503  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังที่สร้างนี้  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า  “โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์”  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอสามง่าม  ภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนมีสภาพเป็นทุ่งนาและคับแคบมาก  ในฤดูฝนน้ำจะท่วมบริเวณโรงเรียนนานหลายเดือน  เป็นที่เดือดร้อนแก่ครู-นักเรียนและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2514  จึงได้ย้ายโรงเรียนไปตั้งที่แห่งใหม่  หมู่ที่  10  บ้านไร่  ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร  ในเนื้อที่  153  ไร่เศษ ซึ่งอยู่ห่างจากถนนพิจิตรกำแพงเพชร ประมาณ  2  กิโลเมตร ทางเข้าเป็นคอนกรีต  ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ในปัจจุบัน 

ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน

- พ.ศ. 2502-2503 ทำการก่อสร้างโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมถ์ แต่เนื่องจากอาคารเรียนยังไม่เสร็จจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านสามง่ามระยะหนึ่งแล้วจึงไปอาศัยเรียนที่โรงเรียนวัดสามง่าม (วันครู) 

- พ.ศ. 2514  ย้ายมาทำการก่อสร้างที่บ้านไร่  หมู่ที่  10  ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในเนื้อที่ 153 ไร่  1 งาน  24 ตารางวาซึ่งอยู่ห่างจากถนนสายพิจิตร–กำแพงเพชร 2 กิโลเมตร โดยมีอาคารเรียนแบบ ค.ส.ล. 212 ครึ่งหลัง 6  ห้องเรียน พร้อมบ้านพักครู  3 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  1 หลัง

- พ.ศ.  2516 ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน  212 อีก 6 ห้องเรียน (เต็มรูป) พร้อมบ้านพักครู อีก 2 หลัง และบ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

- พ.ศ. 2518 สร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง (4 ห้องเรียน) บ้านพักครู 2 หลัง และมีห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง

- พ.ศ. 2519 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ 216 ก  ครึ่งหลัง  8 ห้องเรียน  อาคารฝึกงาน 1 หลัง

 - พ.ศ. 2520  ก่อสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  บ้านพักภารโรง  1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  1 หลัง

 - พ.ศ. 2522 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก เพิ่มเติม 6 ห้องเรียน หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง

 - พ.ศ. 2523  สร้างบ้านพักครู  1 หลัง

 - พ.ศ. 2525  สร้างอาคารเรียน 216  ก เพิ่มเติม 2 ห้องเรียนเต็มรูป

 - พ.ศ. 2526  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33  1 ชุด  ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา

 - พ.ศ. 2529  มีอาคารเรียนถาวร 2 หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 5 หลัง บ้านพักครู  11 หลัง บ้านพักภารโรง 2 หลัง

 - พ.ศ. 2531  สร้างอาคารถาวร  แบบ ค316(ปรับปรุง 2529)  ซึ่งสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เป็นอาคารเรียนถาวรหลังที่  3  ของโรงเรียน

 - พ.ศ. 2533 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นครั้งที่  2

 - พ.ศ. 2537  ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง  6 ที่นั่ง  1 หลัง

 - พ.ศ. 2545  ปรับปรุงหอประชุมเอนกประสงค์ ให้เป็นโรงอาหาร

 - พ.ศ. 2548  ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งเรียนในฝัน และได้รับรางวัลเหรียญทองโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 - พ.ศ. 2549  ได้รับรางวัล  “ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 - พ.ศ. 2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก (สมศ.) รอบสอง พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ทำถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน (ทางหลวงชนบท + อบต.สามง่าม) ปรับปรุงโรงอาหาร ถมสระน้ำระหว่างอาคารโรงฝึกงานคหกรรม – เกษตร – อุตสาหกรรมหลังอาคารชั่วคราว  บริเวณเรือนเพาะชำ (เครื่องจักรกรมประมง) ปรับปรุงสนามฟุตบอล ลู่วิ่ง (เครื่องจักร อบจ.พิจิตร)

 - พ.ศ. 2552  สร้างเรือนเพาะชำ  ปรับปรุงห้องผู้บริหาร  ห้องวิทยบริการ  ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ติดตั้งเครื่องเสียงหอประชุม ปรับปรุงส้วมชาย  ติดตั้งโปรเจคเตอร์ห้องกลุ่มสาระ         

 - พ.ศ. 2553  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประเมินส้วมสุขสันต์ผ่านการรับรองคุณรับรองคุณภาพและมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ ระดับดีเยี่ยม  ทำรั่วโรงเรียน  โรงรถนักเรียน + ครู  ซ่อมระบบไฟฟ้า  อาคาร 2 และ 3 ปูกระเบื้องอาคาร 3

 - พ.ศ. 2554  ซ่อมแซมอาคาร 1 ติดกระจก ทำฝ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชั่วคราว  ติดกระจก

 - พ.ศ. 2555  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับจังหวัดพิจิตร  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ระดับ สพม.เขต 41 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  สร้างห้องน้ำบริเวณด้านข้างหอประชุมจำนวน 8 ห้องชาย 4 ห้อง และหญิง 4 ห้อง จัดทำศูนย์อาคารอาเซียนศึกษา  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  เปลี่ยนหลังคา – ซ่อมแซมหอประชุม  ซ่อมแซมปูกระเบื้องอาคารคหกรรม  ห้องศิลปะ เทถนนคอนกรีตหน้าอาคารอุตสาหกรรมทาสีศาลาหลวงพ่อขวัญ  ลาดยางถนนด้านหน้าโรงเรียน

 - พ.ศ. 2556  ซื้อครุภัณฑ์ห้องอาเซี่ยน  999,000  บาท

 - พ.ศ. 2557  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  เทรางระบายน้ำ  ค.ล.ส.  ยาว  135 เมตร  ก่ออิฐรองบริเวณอาคาร  216ก  งานเทผิวจราจร  ลาดยางหนา 4 เซนติเมตร ยาว  1,132  ตารางเมตร

 - พ.ศ. 2558  ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์  797,000 บาท  ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบโดยเปลี่ยนหลังคาอาคาร 216ก  เปลี่ยนหลังคาอาคารโรงฝึกงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงาน  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารโรงฝึกงาน 135,000 บาท  ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา  250,000 บาท  ปรับปรุงลานกิจกรรม 300,000 บาท