ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแปลก เพ็งยอด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :