กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document 2.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542-ฉ.2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document 3.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542ฉ.3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document 4.-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 5.พรบ.-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document 6.แผนพัฒนาการศึกษาชาติ 2560-2579   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
Adobe Acrobat Document 7.-พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 8.-พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน-พ.ศ.-๒๕๕๑   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.05 KB
Adobe Acrobat Document 9.พรบ.-ศธ.-2546-ฉบับอัพเดท   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document 10.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ1   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
Adobe Acrobat Document 11.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.92 KB
Adobe Acrobat Document 12.พรบ.-ศธ.-2546-ฉ3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB
Adobe Acrobat Document 13.-พรบ.คุ้มครองเด็ก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.48 KB
Adobe Acrobat Document 14.-พระราชบัญญัติลูกเสือ-พ.ศ.-2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.93 KB
Adobe Acrobat Document 15.-พรบ.-ขรกครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
Adobe Acrobat Document 16.-พรบ.-ขรกครู-ฉ2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document 17.-พรบ.-ขรกครู-ฉ3   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 18.-พรบ.-ขรกครู-ฉ4   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
Adobe Acrobat Document 19.คำสั่ง-หน.คสช.-28.2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.35 KB
Adobe Acrobat Document 20.คำสั่ง-คสช-30.2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.44 KB
Adobe Acrobat Document 21.-คำสั่ง-หน.คสช.-1.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.61 KB
Adobe Acrobat Document 22.-คำสั่ง-หน.คสช.-19.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.46 KB
Adobe Acrobat Document 23.คำสั่ง-หน.คสช.-27.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.25 KB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 924.2 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.79 KB