ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 1
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 0
เอกสารประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.73 MB 58
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 193
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 105
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 68
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 80
แบบฟอร์มอนุมัติผลติด 0 , ร ,มส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 88
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 113
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 137
ไฟล์ตัวอย่าง Excel กรอกลงเว็บ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336 BYTE 154
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 945.71 KB 184
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 200
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 196