ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.43 KB 171283
แบบฟอร์มขอใช้อาคารสถานที่ Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 171271
แบบฟอร์มใบลา Word Document ขนาดไฟล์ 19.43 KB 171271
เอกสารประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.73 MB 171335
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 330.5 KB 171911
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 171471
เอกสาร PLC2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.4 MB 171345
เอกสาร PLC1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 673.83 KB 171355
แบบฟอร์มอนุมัติผลติด 0 , ร ,มส Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 9.73 KB 171360
คู่มือตรวจข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 430.68 KB 171394
ตัวอย่างสรุปกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 3.33 MB 171567
ไฟล์ตัวอย่าง Excel กรอกลงเว็บ RAR Archive ขนาดไฟล์ 336 BYTE 171425
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 945.71 KB 171454
เกียรติบัตรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัด RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.34 MB 171477
เกียรติบัตรระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 171479